ALOTA HAIR OIL

Nimbu oil 1% Tail oil 25% Nariyel oil 75% Sneh pak Dravya Brungraj 5.00% Brahmi 1.00% Chanothi 0.50% Dhaturo 2.00% Elaichi 0.25% Indravarna 1.00% Jatamansi 0.50% Karanj 0.50% Neem 0.50% Mahendi 0.50% Mandur Bhasma 0.50% Triphala 3.00% Ghodavaj 0.50% Yasthimadhu 0.50% Kadachhal 5.00% Amba Gotli 2.00% Daruhaldi 1.00%

Category: